MISJA SZKOŁY                                          WIZJA SZKOŁY                                          WIZJA ABSOLWENTA 

  

 

 

MISJA SZKOŁY

Działamy po to, aby:

Nasi uczniowie:

1.     Byli przygotowani do:

 • Nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,
 • Kreowania otaczającego świata,
 • Przezwyciężania barier emocjonalnych,
 • Zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,
 • Bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,
 • Wykazywali się zaradnością.

             2.     Umieli:

 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • Stosować wiedzę w praktyce,
 • Odróżniać dobro od zła.

3.     Realizowali:

 • Swoje marzenia, plany,
 • Zasady i wartości
 • Swoje  możliwości

 

Rodzice:

 • Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.
 • Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą.
 • Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

Nauczyciele:

1.         Nauczyli uczenia się.

2.         Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

3.         Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

4.         Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

5.         Nauczyli ogólnej kultury.

6.         Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

7.         Szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.

8.         Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

9.         Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

POWRÓT 

 

 

WIZJA SZKOŁY

 „W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, 
aby bardziej był, a nie tylko aby więcej miał (…) umiał bardziej być nie tylko z drugim, 
ale także dla drugich”

 

/Jan Paweł II/

 

 

Szkoła Podstawowa w Maliniu jest szkołą pielęgnującą wartości chrześcijańskie i ochronę życia.

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.

Pamięta o przeszłości.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów

i nauczycieli, jest przyjazna i bezpieczna.

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje

w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Uczeń chce i potrafi się uczyć.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami

i środowiskiem lokalnym.

Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana,

a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska

oraz zmiany w prawie oświatowym.

 

POWRÓT

 

 

  

 

 

WIZJA ABSOLWENTA

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Maliniu:

Zna i stosuje zasady życia społecznego.

Potrafi się uczyć.

Dostrzega w nauce swoje szanse życiowe.

Posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów.

Jest otwarty, komunikatywny i kreatywny.

Rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania.

Szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur.

Jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka.

Cechuje go wysoka kultura osobista.

Pamięta o przeszłości.

Dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia.

Jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

 

POWRÓT                                        

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Maliniu,
  Malinie 220
  39-331 Chorzelów
 • (17) 7743220

  Publiczne Przedszkole w Ławnicy:
  (17) 747 90 10

Galeria zdjęć